Jaarverslag 2021 beschikbaar

 

In onderstaand voorwoord biedt Pieter Kievit, Voorzitter SOOB,
het jaarverslag SOOB 2021 aan.

U kunt het jaarverslag SOOB 2021 hier bekijken.


+++

Beste lezer,

Het is mij een genoegen om u namens het bestuur van SOOB het jaarverslag over 2021 aan te bieden. We kijken terug op wederom een bijzonder jaar.

Ook dit jaar had het coronavirus ons in de greep. Fysieke events, waaronder de zij-instroomavonden, waren niet mogelijk. Er is zoveel mogelijk gezocht
naar digitale alternatieven om de activiteiten toch door te kunnen laten gaan. De vorig jaar getroffen voorzieningen op het gebied van subsidievoorwaarden die betrekking hadden op fysieke bijeenkomsten zijn gecontinueerd. Ook met andere subsidievoorwaarden is coulant omgegaan als dit door de pandemie noodzakelijk bleek. Voor de leerbedrijven en hun leerlingen is soepel omgegaan met de gewerkte uren als dat nodig was.

Het visierapport Slimmer Werk(en) kwam begin 2020 beschikbaar. Volgens planning zou in 2021 een verdere invulling aan de actielijnen worden gegeven. Er heeft één fysieke sessie plaatsgevonden. Door de coronamaatregelen, die het fysiek bijeen komen vervolgens niet mogelijk maakten, zijn er schriftelijk en via digitale bijeenkomsten stappen gezet om in 2022 tot een volledig (meerjaren)plan te komen. Reeds lopende actielijnen zijn gecontinueerd.

Eind 2021 zijn de nodige voorbereidingen getroffen in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Het actieplan Duurzame Inzetbaarheid zal van groot belang zijn voor de sector in zijn algemeenheid maar eveneens in aanvulling op de door sociale partners overeengekomen zwaarwerkregeling.

Hoe het komende jaar zal verlopen is onzeker. Bij het schrijven van dit voorwoord is Oekraïne in oorlog. Wat de specifieke effecten voor de sector zullen zijn en welke oplossingen SOOB hiervoor kan bieden, is nu nog moeilijk in te schatten. Voor ons is het zeker dat we allemaal in meer of mindere mate te maken zullen krijgen met de oplopende inflatie en de energiecrisis.

Behoud, instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel blijft een belangrijke doelstelling die door SOOB ondersteund wordt. Hoe we dit het afgelopen jaar hebben gedaan vindt u terug in het bestuursverslag.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier!

Pieter Kievit,
Voorzitter SOOB