Jaarverslag 2019 beschikbaar

In onderstaand voorwoord biedt Pieter Kievit, voorzitter SOOB, het jaarverslag SOOB over 2019 aan.

+++

Beste lezer,

Het is mij een genoegen om u namens het bestuur van SOOB het jaarverslag over 2019 aan te bieden. Tegelijkertijd lijken veel zaken waaraan in 2019 hard is gewerkt nu opeens minder belangrijk. De wereld is begin 2020 getroffen door een nieuw coronavirus, COVID-19. Veel werkgevers en werknemers in de sector worden hierdoor geraakt. Met diverse partijen uit de sector wordt samengewerkt om te zorgen voor zoveel mogelijk behoud van werk en inkomen en het op peil houden van de arbeidsomstandigheden, binnen de door de overheid getroffen maatregelen.
Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over de gevolgen van deze pandemie voor de sector en voor SOOB. Nauwlettend houdt het bestuur de ontwikkelingen in de gaten en anticipeert hierop.

Als we terugkijken, was 2019 een mooi jaar waarin SOOB veel activiteiten voor de sector heeft geïnitieerd en uitgevoerd.
Naast de reguliere opleidingen via het SOOB subsidiepunt is eveneens een groot aantal medewerkers via doorstroom en zij-instroom opgeleid. Ook zijn er weer jongeren via BBL-trajecten ingestroomd.

In het verslagjaar is Pitstop geïntroduceerd. Pitstop is een digitaal platform voor de werknemer om aan loopbaanontwikkeling te werken. Met Pitstop wordt gefocust op gezond werken, groei en ontwikkeling, werk en privé in relatie tot werk en functies. Hier is ook het ‘Opleidingsloket’ aan gekoppeld. Het Opleidingsloket is per 1 april 2019 geopend. De werknemer kan zonder tussenkomst van de werkgever, gesubsidieerd een opleiding volgen voor (persoonlijke) ontwikkeling. Het is een groot succes gebleken. Veel werknemers maken gebruik van de mogelijkheid om een opleiding te volgen.

De arbeidsmarktmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van de werknemer is, en wordt, steeds belangrijker. Pitstop zal ook het komende verslagjaar verder worden uitgebreid met onderdelen die de duurzame inzetbaarheid vergroten.

Voor werkgevers zijn eveneens op het gebied van duurzame inzetbaarheid diverse diensten en producten vanuit SOOB beschikbaar. In toenemende mate wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Voor meer informatie over de hierboven en andere genoemde activiteiten verwijs ik u graag naar de informatie die wij in dit jaarverslag hebben opgenomen.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier!

Pieter Kievit,
Voorzitter SOOB