Jaarverslag 2018 beschikbaar

In onderstaand voorwoord biedt Willem Dijkhuizen, voorzitter SOOB, het jaarverslag SOOB over 2018 aan.

++++

Beste lezer,

Het is mij een genoegen om u namens het bestuur van SOOB het jaarverslag over 2018 aan te bieden.

Naast de reguliere opleidingen via het SOOB subsidiepunt is eveneens een groot aantal medewerkers via doorstroom en zij-instroom opgeleid. De instroom via BBL-trajecten heeft ook het afgelopen jaar weer plaatsgevonden en groeit licht.

Het doorlopende arbeidsmarktonderzoek biedt veel houvast om de juiste richting te bepalen en waar nodig bij te sturen. Om ook goed aan te kunnen sluiten bij toekomstige ontwikkelingen is in 2018 een start gemaakt met het Visieonderzoek 2025. Naar verwachting zal het volledige resultaat van dit onderzoek in de loop van 2019 gepubliceerd worden.

De arbeidsmarktmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van de werknemer is, en wordt, steeds belangrijker. Naast al veel lopende activiteiten is er voor
de werknemer een werknemersportaal ontwikkeld waarin de werknemer op eigen initiatief subsidie kan ontvangen voor een opleiding die de mobiliteit kan vergroten. Dit portaal wordt verder uitgebreid naar een mobiliteitsplatform waarop de werknemer terecht kan voor allerlei zaken die bijdragen aan de mobiliteit.

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn voor zowel werknemers als ook werkgevers diverse diensten en producten vanuit SOOB beschikbaar. In toenemende mate wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Uiteraard is er ook weer een vervolg gegeven aan het ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Onder andere door een verdere uitwerking van de Branchekwalificatiestructuur.

Voor meer informatie over de hierboven en andere genoemde activiteiten verwijs ik u graag naar de informatie die wij in dit jaarverslag hebben opgenomen.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier!

Willem Dijkhuizen,
Voorzitter SOOB