Privacybeleid

Download

Klik hier om het document over het privacybeleid van het Sectorinstituut te bekijken.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. SOOB: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. p/a: Sectorinstituut Transport en Logistiek, Kampenringweg 43, 2803 PE Gouda.
d. Website: de website onder www.soob-wegvervoer.nl
e. Content: alle informatie beschikbaar op de Website, waaronder documenten die via de Website beschikbaar worden gesteld ten behoeve van het opvragen (downloaden), raadplegen en opslaan door een gebruiker

Privacy verklaring
 
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen of een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

SOOB verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de SOOB heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van SOOB, een bestelling bij SOOB te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van SOOB. Tevens registreert SOOB persoonsgegeven indien die door de Gebruiker via de Website worden doorgegeven door het een account aan te maken.SOOB gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan SOOB heeft verstrekt. Als de Gebruiker SOOB om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt SOOB de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de (elektronische) nieuwsbrief, dan zal SOOB de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
SOOB kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van SOOB die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met SOOB via info@stlwerkt.nl

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
 
In sommige gevallen vraagt SOOB expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan SOOB. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan SOOB verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

SOOB zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

  • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het verzoek, de overeenkomst, bestelling en de doorgifte conform de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden geschiedt  aan een door SOOB ingeschakelde bewerker, met welke bewerker SOOB een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
  • of SOOB op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

SOOB maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. SOOB gebruikt de cookies verder voor webstatistieken.
 
Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat de computer een cookie ontvangt kunnen bij de 'Help'-functie op de werkbalk van de browser van een computer de instellingen van een computer worden gewijzigd. Sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien de Gebruiker hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen met SOOB. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.
 
De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 
Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker SOOB bereiken op info@stlwerkt.nl of bij brief aan SOOB, p/a Sectorinstituut Transport en Logistiek, Postbus 308, 2800 AH Gouda.
 
Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief via de afmeldlink in de desbetreffende nieuwsbrief.
 
SOOB bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 24 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij SOOB op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren of dat de Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten die langer voort duurt althans de Gebruiker een actief account bij SOOB aanhoudt.
 
SOOB heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 
SOOB behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. SOOB adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
 
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. SOOB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 
Beschikbaarheid
 
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
 
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
 
Het auteursrecht en alle andere (intellectuele eigendoms-) rechten op deze website berusten bij SOOB. Verveelvoudiging of openbaarmaking in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door SOOB.

 

Copyright SOOB | Contact | Privacy